პროექტები

       

    ასც-ს და UG  სკოლის ერთბლივი პროექტი - ,,სკაუტთა ბანაკი სამშვილდეში'' მიზნად ისახავს ახალგაზრდების ჰარმონიული განვითარების, მათი ფიზიკური, ინტელექტუალური, ემოციური და სულიერი პოტენციალის სრულად გამოვლენისა და მათი სრულფასოვან მოქალაქეებად ჩამოყალიებების ხელშეწყობას.  ამ მიზნის მისაღწევად პროგრამაში ჩართულია როგორც ფიზიკური, ისე გონებრივი აქტივობები და ყოველივე ეს სახალისო, საინტერესო და ორიგინალური სახით არის მიწოდებული. პროგრამა გათვალისწინებულია 13-15 წლის მოზარდებზე და ითვალისწინებს მათ ასაკობრივ შესაძლებლობებს, ფიზიკურ და ფსიქიკური მონაცემებსა და ინტერესებს.