მომსახურეობები

ნუმიზმატიკური კვლევები

 

მომსახურეობის ფარგლებში განხორციელდება არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი თუ შემთხვევით ნაპოვნი მონეტების, დამღების, ბულებისა თუ გემმების კვლევა, რაც გულისხმობს მათი კულტურული, ქრონოლოგიური და ისტორიული კუთვნილების განსაზღვრასა და პარალელურ მასალებთან შედარებას. კვლევის შედეგები წარმოდგენილ იქნება ტექსტური და გრაფიკული ფორმით.