მომსახურეობები

ტოპოგრაფიული და გეოდეზიური მომსახურება

 

მომსახურეობის ფარგლებში მოხდება ლანდშაფტისა და მასზე განლაგებული არქეოლოგიური, ისტორიული, არქიტექტრული და სხვ. ხასიათის ობიექტქების ტოპოგეგმის შედგენა შესაბამისი გეოგრაფიული კოორდინატებისა და რელიეფული თავისებურებების აბსოლუტური სიზუსტის გათვალისწინებით. მიღებული შედეგები წარმოდგენილი იქნება როგორც ბეჭდური, ისე ციფრული ფორმატით.