მომსახურეობები

გეოფიზიკური მომსახურება

 

მომსახურეობის ფარგლებში განხორციელდება შესასწავლი ტერიტორიის გეოფიზიკური მეთოდებისა და სხვადასხვა სიმძლავრის რადარი  (GPR) შესწავლა. განისაზღვრება მიწისქვემდებარე ობიეტების (როგორც ისტორიული, ისე თანამედროვე-ურბანული და ბუნებრივი გენეზისის) რადიოსახეები. არქეოლოგიური ძეგლების შემთხვვევაში დადგინდება ობიექტების ტიპი, სიღრმე, ხასიათი, გავრცელების არეალი და სხვ. მიღებული რადიოსახეები დამუშავებულ იქნება სათანადო პროგრამით და შედეგები წარმოდგენილ იქნება ციფრულ, გრაფიკულ და ტექსტურ ფორმატით.