მომსახურეობები

არქიტექტურული მომსახურება: დიზაინი+მოდელირება

 

მომსახურეობის ფარგლებში მოხდება არქიტექტურული, ისტორიული, არქეოლოგიური და სხვ. სახის ობიექეტების აქსონომეტრული მოდელების აგება, მათი მოცულობითი სურათის აღდეგნა; საკონსერვაციო-სარესტავრაციო პროეტექების შედგენა სხვადასხვა პერიოდის განშრევებებისა და წყებების აქცენტირებით.  სავარაუდო შედეგის წინასწარული გრაფიკული და ციფრული განსაზღვრა და წარმოდგენა როგორც ფოტო ისე ვიდეო ფორმატით.