მომსახურეობები

ანთროპოლოგიური კვლევები

 

მომსახურეობის ფარგლებში განხორციელდება არქეოლოგიური კვლევების დროს თუ შემთხვევითი აღმოჩენის შემთხვევაში მოპოვებული ანთროპოლოგიური ნაშთების განსაზღვრა, მათი სქესის, ასაკის, სტრესის მარკერებისა და სხვ. მახასიათებლების დადგენა. სათანადო მასალის არსებობის შემთხვევაში დაავადებებისა და ანომალიების განსაზღვრაც. მიღებული შედეგები წარმოდგენილ იქნება ტექსტურ, გრაფიკულ და ციფრულ ფორმატში.