მომსახურეობები

პალინოლოგიური კვლევები

 

არქეოლოგიური კვლევების დროს ფენებსა თუ ჭურჭლებში, ასევე სამარხებსა და სხვ. კონტექსტებში აღმოჩენილი პალინოლოგიური სინჯების ანალიზი და სამეცნიერო კვლევა. ამა თუ იმ პერიოდის ფაუნის, მცენარეული საფარის, დიეტის განსაზღვრა და წარმოდგენა ტექსტური და ციფრული ფორმატით.