მომსახურეობები

ოსტეოლოგიური კვლევები

 

მომსახურეობის ფარგლებში განხორციელდება არქეოლოგიური კვლევების დროს აღმოჩენილი შინაური და გარეული ცხოველების, ფრინველების, თევზებისა და ქვეწარმავლების ძვლოვანი ნაშთების განსაზღვრა. დადგინდება თუ რა სახეობისა და გვარის წარმომადგენელს მიეკუთვნება ესა თუ ის ძვლოვანი ნაშთები. განისაზღვრება სტატისტიკური მაჩვენებლები,  მიღებული შედეგები წარმოდგენილ იქნება ტექსტურ, გრაფიკულ და ციფრულ ფორმატში.